Účtovníctvo D&D s.r.o, Poprad

Jednoduché účtovníctvo

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva


• kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej


• spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (prijaté a vydané faktúry, prijaté a vydané pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)


• zúčtovanie ostatných účtovných prípadov podľa predložených dokladov


• posudzovanie oprávnenosti nákladov


• spracovanie dane z pridanej hodnoty, zostavenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, zostavovanie zoznamu dokladov pre účely dane


• vedenie peňažného denníka


• vedenie pokladničnej knihy


• vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr


• vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku


• vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu uzávierky


• vypracovávanie daňových priznaní pre daň z príjmov a ostatné dane podľa platnej legislatívy, spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, tzn. vypracovanie Výkazu o príjmoch a výdavkoch, Výkazu o majetku a záväzkoch